Make your own free website on Tripod.com

 

          古詩十九首(行行重行行)      漢

行行重行行,與君生別離。

相去萬餘里,各在天一涯。

道路阻且長,會面安可知?

胡馬依北風,越鳥巢南枝。

 

相去日已遠,衣帶日已緩。

浮雲蔽白日,遊子不顧返。

思君令人老,歲月忽已晚。

棄捐勿復道,努力加餐飯。

平凡中表露出不平凡,千古絕響也!詩作寫古之婦人思念征北丈夫,字字表真愛,行行遺細意。夫君,夫君,何不快歸!此即婦人心中語。讀之,無不令人憐愛。

11/10/2005

浮雲蔽白日,遊子不顧返

   

楚漢原是一家,何必分河劃界?

          江雪  宋.柳宗元

 

千山鳥飛絕,

萬徑人蹤滅。

孤舟蓑笠翁,

獨釣寒江雪。

此乃子厚寄情山水之作,詩中山與鳥、人與徑、孤舟與笠翁、獨釣與江雪構成了一幅「靜」「白」「涼」的山水畫。畫中若缺「笠翁」,頓變荒涼;其在,帶予此畫一絲生氣。摹形描景之功,不亞於唐吳生,然所用乃文字而非丹青。

12/10/2005

獨釣寒江雪

   

 

宣州謝朓樓餞別校書叔云    唐.李白

棄我去者,昨日之日不可留。

亂我心者,今日之日多煩憂。

長風萬里送秋雁,對此可以酣高樓。

蓬萊文章建安骨,中間小謝又清發。

俱懷逸興壯思飛,欲上青天攬日月。

抽刀斷水水更流,舉杯銷愁愁更愁。

人生在世不稱意,明朝散髮弄扁舟。

 

起首一聯,逸氣橫生,並以「昨日之日」見其思與眾不同。「長風」二句點題,「蓬萊」二句言叔云,其餘皆詩人借故一發之氣。氣量悲觀,說盡人生不盡意之人。

「抽刀斷水水更流」一句用譬,意象生動,下聯「舉杯銷愁愁更愁」緊接上聯一氣呵成,並予全詩點睛之效。以水譬愁,文學史上有不少名句流傳,如李後主「問君能有幾多愁,恰似一江春水向東流」,余獨愛太白「抽刀斷水」二句,讀吟百次而不厭。

千古奇詩,舍白其誰?

20/10/2005

棄我去者,昨日之日不可留

亂我心者,今日之日多煩憂

抽刀斷水水更流,舉杯銷愁愁更愁